Loading...

Organisatie

De Stichting HOPE XXL voert alle activiteiten uit en werkt aan het bereiken van de doelstellingen van HOPE XXL. Hiervoor heeft de stichting een team van mensen die de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast overziet het bestuur alle werkzaamheden.
De Stichting HOPE XXL staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09221441. Fiscaal nummer: 8224.02.920. Stichting HOPE XXL is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). De jaarrekening 2012 kunt u hier vinden. De jaarrekening 2017 kunt u hier vinden. De jaarrekening 2018 kunt u hier vinden. De jaarrekening 2019 kunt u hier vinden.
Bekijk het jaarverslag uit 201220132014, 2015 of 2016 voor een volledig overzicht van de activiteiten. Zie ook het beleidsplan 2014.
Statutaire doelstelling van de stichting
a. richting geven aan de weg naar een betere en rechtvaardigere wereld op basis van solidariteit, met ruimte voor diversiteit en met het oog op de balans tussen vrijheid en gelijkheid; b. het concretiseren, los van bestaande politieke constituties en religieuze dogma’s, van de wens dat elk mens in goede gezondheid wil leven, in vrede, in harmonie met zijn omgeving, in vrijheid en met een goede balans tussen welvaart en welzijn; c. de samenleving, verenigd in politieke, religieuze en maatschappelijke verbanden, verzoeken om de universele wens, zoals verwoord onder a en b mede te realiseren. d. het aanzetten tot discussie inzake het onder a, b en c gestelde, op basis van de Liemers List; e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hier vindt u de volledige statuten
Beloningsbeleid
De bestuurleden oefenen hun functie onbezoldigd uit. Er wordt voor de personeelsleden niet gewerkt met prestatiebeloning of bonussen. Bij de inschaling van medewerkers wordt niet afgeweken van de Handleiding Overheidstarieven zoals opgesteld door de Rijksoverheid.
Bestuur
Voorzitter
Jan de Ruiter
Penningmeester
Richard Thuss (accountant)
Secretaris
Chris Thijssen
Lid
Paul van Uum (Founder, bestuurslid op 30 jarige leeftijd)
Lid
Josha van der Beek